Нашите практики

 1. Да ви представляваме и да кореспондираме със застрахователните компании при сключването на застрахователни договори:
  • с конкурентни условия
  • с конкурентни тарифни ставки
 2. Да изготвим бюджет относно застрахователните нужди на Вашето предприятие:
  • да се предвидят плащания на застрахователни премии
  • да се разпределят съобразно приходите Ви и щетимостта по определени видове застраховки
 3. Да анализираме Вашия застрахователен портфейл системно и последователно. Това ще доведе до икономично разходване на средствата при оптимално разпределение на рисковете и покритията по тях:
  • системност - комплексно договаряне на определен брой застрахователни договори
  • последователност - да се използва полезно натрупването на премиен резерв при застрахователя по определени застраховки без щети в последователни години (противно на практиката всяка година да се правя конкурси с цел най-ниски цени)
 4. Да следим коректното изпълнение на договорите от страна на застрахователя и застрахования:
  • падежи по изтичащи застрахователни договори
  • вноски по разсрочени плащания на застрахователни договори
 5. Да следим адекватно оценяване на застрахователните събития и тяхното отстраняване в интерес на клиента:
  • в доверен сервиз за МПС - безкасово
  • строително-монтажни и ремонтни услуги
  • медицински услуги
 6. Да изготвяме периодично текущо салдо по застрахователна сметка:
  • приходи от обезщетения
  • разходи по застрахователни премии
 7. Да въведем електронно обслужване на застрахователните договори:
  • предложения и заявки
  • описи
  • справки при включване
 8. Да организираме оценка на риска при набиране на конкурентни оферти от избрани застрахователни компании:
  • разпределеност на риска
  • нарастване на определен вид щетимост
  • конюнктура на застрахователния пазар и състоянието на компаниите.
© www.flagins.eu

Транспортно застраховане

Карго Основната цел на тази застраховка е да обезщети собственика на стоката за финансови загуби, които могат да бъдат понесени в случай, че товарът е унищожен или бъде увреден по време на превоз. Изплаща се обезщетение за пълната или частична загуба на товара в зависимост от застрахователното събитие и покритите по полицата рискове. Възстановяват се и разходи, извършени с цел спасяване и ограничаване на щетите, както и хонорари за издаване на аварийни протоколи. Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида превоз, началната и крайна дестинации.

Летателни апарати Обект на застраховане са моторни и безмоторни самолети, вертолети, делтапланери, балони и др. Летателните апарати се застраховат срещу пълна загуба (реална или конструктивна) или частични щети.

Застрахователните покрития по тази застраховка са следните:

 • всички рискове, възникващи по време на излитането, полета, приземяването и рулирането на летателния апарат.
 • извънредни разходи, направени по необходимост от застрахования за непосредствената сигурност на летателния апарат при повреда или принудително приземяване.

Плавателни съдове Обект на застраховане са плавателни съдове от всякакъв тип, включително плаващи докове и платформи, по време на строеж, изпитания и предимно при експлоатация. Застрахователното покритие е по избор на клиента и се отнася за „Каско пълна и/или частична загуба", „Отговорност към трети лица", „Обща авария и спасяване", „Загуба на навло или дисбурсменти", „Война и стачки" и други.