Нашите практики

 1. Да ви представляваме и да кореспондираме със застрахователните компании при сключването на застрахователни договори:
  • с конкурентни условия
  • с конкурентни тарифни ставки
 2. Да изготвим бюджет относно застрахователните нужди на Вашето предприятие:
  • да се предвидят плащания на застрахователни премии
  • да се разпределят съобразно приходите Ви и щетимостта по определени видове застраховки
 3. Да анализираме Вашия застрахователен портфейл системно и последователно. Това ще доведе до икономично разходване на средствата при оптимално разпределение на рисковете и покритията по тях:
  • системност - комплексно договаряне на определен брой застрахователни договори
  • последователност - да се използва полезно натрупването на премиен резерв при застрахователя по определени застраховки без щети в последователни години (противно на практиката всяка година да се правя конкурси с цел най-ниски цени)
 4. Да следим коректното изпълнение на договорите от страна на застрахователя и застрахования:
  • падежи по изтичащи застрахователни договори
  • вноски по разсрочени плащания на застрахователни договори
 5. Да следим адекватно оценяване на застрахователните събития и тяхното отстраняване в интерес на клиента:
  • в доверен сервиз за МПС - безкасово
  • строително-монтажни и ремонтни услуги
  • медицински услуги
 6. Да изготвяме периодично текущо салдо по застрахователна сметка:
  • приходи от обезщетения
  • разходи по застрахователни премии
 7. Да въведем електронно обслужване на застрахователните договори:
  • предложения и заявки
  • описи
  • справки при включване
 8. Да организираме оценка на риска при набиране на конкурентни оферти от избрани застрахователни компании:
  • разпределеност на риска
  • нарастване на определен вид щетимост
  • конюнктура на застрахователния пазар и състоянието на компаниите.
© www.flagins.eu

Туристическо и лично застраховане

Злополука Застраховка „Злополука" се сключва за събития, свързани с живота и трудоспособността на застрахования, като застрахователя се задължава при настъпване на застрахователно събитие в рамките на покрития риск да изплати на застрахования или на посочено от него ползващо лице договорената в полицата застрахователна сума и/или обезщетение.

Покрити рискове

 • смърт вследствие на злополука
 • трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука
 • временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука
 • медицински разноски — разходи за репатриране и погребение

Видове застраховки: „Трудова злополука" „ Злополука за учащи" "Злополука на местата в МПС" „Злополука на местата в обществения транспорт" Злополука за спортисти" "Злополука за гости на хотела" "Злополука за туристи" "Медицинска застраховка за чужбина". Сключването на застраховка "Злополука" носи лична отговорност, всеки от нас е длъжен да помисли за защита на своя живот от непредвидими и против нашата воля събития.

Планинска застраховка Застраховката е доброволна. Може да се сключи индивидуално, семейно или групово. Застраховат се физически лица, които предприемат туристическа или спортна дейност в планината - като туристически изгледи, пътувания, почивки, спортни и тренировъчни мероприятия.

Застрахователно покритие

 • Трайни телесни увреждания или смърт, предизвикани по време на спортна или туристическа дейност в планината
 • Разходи за неотложна животоспасяваща помощ - на застрахования се възстановяват извършени разходи до посочения в полицата лимит за:

  • издирване, транспортиране, оказване на първа помощ при спасителна операция, извършени от упълномощените за това органи на ПСС към Българския червен кръст, включително разходи за издирване и транспортиране с хеликоптер;
  • спешно медицинско лечение на пострадал в планината от злополука и/или акутно заболяване до момента на преодоляване на живото застрашаващия стадий на състоянието на пострадалия; Цената на застраховката - зависи от срока и от избрания лимит за спасителни и медицински разходи.

Помощ при пътуване Застраховка "Помощ при пътуване" е медицинска застраховка с осигурен асистанс при пътуване в чужбина на отделни физически лица, организирани туристически групи и служители на фирми. Застраховката осигурява защита в случай на злополука и/или остро заболяване по време на пътуването и пребиваването на застрахования в чужбина с цел туризъм, работа, обучение, командировка и др. Независимо от местонахождението на застрахования, асистиращата компания "Еврокрос Асистанс България" ЕООД му гарантира възможност да получи висококвалифицирана медицинска помощ, като предварително го насочва към специализирано медицинско заведение, и при необходимост осигури транспортирането му. Заплащането на оказаните медицински услуги и друг вид помощ се осъществява директно от асистиращата компания.