Нашите практики

 1. Да ви представляваме и да кореспондираме със застрахователните компании при сключването на застрахователни договори:
  • с конкурентни условия
  • с конкурентни тарифни ставки
 2. Да изготвим бюджет относно застрахователните нужди на Вашето предприятие:
  • да се предвидят плащания на застрахователни премии
  • да се разпределят съобразно приходите Ви и щетимостта по определени видове застраховки
 3. Да анализираме Вашия застрахователен портфейл системно и последователно. Това ще доведе до икономично разходване на средствата при оптимално разпределение на рисковете и покритията по тях:
  • системност - комплексно договаряне на определен брой застрахователни договори
  • последователност - да се използва полезно натрупването на премиен резерв при застрахователя по определени застраховки без щети в последователни години (противно на практиката всяка година да се правя конкурси с цел най-ниски цени)
 4. Да следим коректното изпълнение на договорите от страна на застрахователя и застрахования:
  • падежи по изтичащи застрахователни договори
  • вноски по разсрочени плащания на застрахователни договори
 5. Да следим адекватно оценяване на застрахователните събития и тяхното отстраняване в интерес на клиента:
  • в доверен сервиз за МПС - безкасово
  • строително-монтажни и ремонтни услуги
  • медицински услуги
 6. Да изготвяме периодично текущо салдо по застрахователна сметка:
  • приходи от обезщетения
  • разходи по застрахователни премии
 7. Да въведем електронно обслужване на застрахователните договори:
  • предложения и заявки
  • описи
  • справки при включване
 8. Да организираме оценка на риска при набиране на конкурентни оферти от избрани застрахователни компании:
  • разпределеност на риска
  • нарастване на определен вид щетимост
  • конюнктура на застрахователния пазар и състоянието на компаниите.
© www.flagins.eu

Имуществено застраховане

В основното покритие на застраховката са включени щети и загуби вследствие пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му, както и разходите, направени от Застрахования за ограничаване вредите вследствие застрахователно събитие. По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на: природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря или градушка), земетресение, тръбопроводна вода, злоумишлени действия на трети лица, удар от превозно средство или животно, щети и загуби по време на транспорт при смяна на адрес, разходи за отстраняване на развалини и останки и/или за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество, счупване на трайно монтирани стъкла с възможност за покритие на база "всички рискове". Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес.

Авария на машини Застраховката е предназначена за машини, съоръжения и оборудване, които се намират в нормална експлоатация ,извършвана съгласно предназначението им и при спазване на препоръките на производителя и нормативните изисквания.

Електронно оборудване Покритието е на база "Всички рискове" за всички видове електронно оборудване и системи, които се използват съгласно предназначението си и се намират в нормална експлоатация, при спазване на изискванията на производителя и на приложимите законови изисквания.

Развала на стоки в хладилни камери Обектът на застраховане са стоки, съхранявани в хладилни камери при определен температурен режим, а в определени случаи - и с контролиран състав на атмосферата в тях.

Застраховка „Всички рискове на индустриални обекти" Покритието по застраховката е дефинирано на база "всички рискове" и обхваща щетите вследствие всяко внезапно, случайно и непредвидено към дата на сключване на застраховката събитие, освен изричните изключения съгласно общите условия; в тези рамки покритието включва и обичайните рискове по застраховки срещу пожар и природни бедствия, и разходите, направени от застрахования за ограничаване на вредите вследствие застрахователно събитие, за отстраняване на развалини и останки, и/или за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество. Към основното покритие е предвиден и рискът счупване на трайно монтирани стъкла. Рискът "земетресение" се добавя в покритието на основание допълнителна договореност.

Застраховка на парични средства - на каса и по време на превоз Застраховката е предназначена за юридически лица, чиято дейност предполага инкасиране и превоз на парични средства в брой (банки, финансово-брокерски къщи, обменни бюра, инкасиране). Предмет на застраховката са парични средства, които са собственост или за които Застрахованият носи отговорност, по време на техния превоз от каса до каса. Застраховката се сключва при спазване на определени изисквания за условия на превоза в зависимост от лимита за единичен превоз.

В основното покритие на застраховката са включени щети и загуби на парични средства вследствие грабеж съгласно чл. 193 от Наказателния кодекс). По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на вредите вследствие грабеж при приемане, предаване, пренасяне, товарене или разтоварване във връзка с превоза, и/или при пожар по време на ПТП на транспортното средство, с което се извършва превоза.