Нашите практики

 1. Да ви представляваме и да кореспондираме със застрахователните компании при сключването на застрахователни договори:
  • с конкурентни условия
  • с конкурентни тарифни ставки
 2. Да изготвим бюджет относно застрахователните нужди на Вашето предприятие:
  • да се предвидят плащания на застрахователни премии
  • да се разпределят съобразно приходите Ви и щетимостта по определени видове застраховки
 3. Да анализираме Вашия застрахователен портфейл системно и последователно. Това ще доведе до икономично разходване на средствата при оптимално разпределение на рисковете и покритията по тях:
  • системност - комплексно договаряне на определен брой застрахователни договори
  • последователност - да се използва полезно натрупването на премиен резерв при застрахователя по определени застраховки без щети в последователни години (противно на практиката всяка година да се правя конкурси с цел най-ниски цени)
 4. Да следим коректното изпълнение на договорите от страна на застрахователя и застрахования:
  • падежи по изтичащи застрахователни договори
  • вноски по разсрочени плащания на застрахователни договори
 5. Да следим адекватно оценяване на застрахователните събития и тяхното отстраняване в интерес на клиента:
  • в доверен сервиз за МПС - безкасово
  • строително-монтажни и ремонтни услуги
  • медицински услуги
 6. Да изготвяме периодично текущо салдо по застрахователна сметка:
  • приходи от обезщетения
  • разходи по застрахователни премии
 7. Да въведем електронно обслужване на застрахователните договори:
  • предложения и заявки
  • описи
  • справки при включване
 8. Да организираме оценка на риска при набиране на конкурентни оферти от избрани застрахователни компании:
  • разпределеност на риска
  • нарастване на определен вид щетимост
  • конюнктура на застрахователния пазар и състоянието на компаниите.
© www.flagins.eu

Автомобилно застраховане

Автокаско Застраховката е доброволна и осигурява покритие за автомобила срещу различни рискове като пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, авария вследствие сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя и др.

За сключването на застраховка. Автокаско е необходимо копие от свидетелството за регистрация на МПС (талона). Ако автомобилът е новозакупен от официалния вносител на дадената марка, е необходимо копие от фактурата за закупуване и копие от талона.

МПС трябва да бъде технически изправно. Това се удостоверява с валиден талон за Годишен Технически Преглед. Повечето застрахователни компании изискват при сключването на застраховката МПС да е снабдено с действаща алармена система, а след това то да бъде огледано в специализиран маркировъчен център.

Застраховката е валидна на територията на Р. България. В случай че застраховките каско и Гражданска отговорност са сключени в една и съща застрахователна компания, то МПС получава безплатно покритие по автокаско в държавите-членки на Европейския съюз. Ако двете застраховки са в различни компании, за да е валидна застраховката автокаско в чужбина, се издава добавък към полицата, който се заплаща по определената от съответния застраховател тарифа.

Гражданска отговорност Застраховка покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно действащото законодателство.

Лимитите на отговорност са еднакви за всички застрахователни компании и са както следва: При събития, настъпили на територията на Република България:

За всяко събитие при едно пострадало лице — 700 000 лева, за всяко събитие при две или повече пострадали лица-1 000 000 лева, за вреди на имущество за всяко събитие–200 000 лева.

При събития, настъпили на територията на държава-членка на Европейския съюз: Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава-членка, на територията, на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.Застраховка Гражданска отговорност се сключва за срок от една година. Обикновено застрахователите предлагат две тарифи. Основната се прилага за всички МПС, които няма да напускат територията на Р. България, а втората, когато МПС ще напуска страната.

В случай, че полицата за Гражданска отговорност" е сключена с валидност само за територията на България, е възможно доплащане, което разширява покритието на застраховката и я прави валидна на територията на Европейския съюз и/или други държави.