Нашите практики

 1. Да ви представляваме и да кореспондираме със застрахователните компании при сключването на застрахователни договори:
  • с конкурентни условия
  • с конкурентни тарифни ставки
 2. Да изготвим бюджет относно застрахователните нужди на Вашето предприятие:
  • да се предвидят плащания на застрахователни премии
  • да се разпределят съобразно приходите Ви и щетимостта по определени видове застраховки
 3. Да анализираме Вашия застрахователен портфейл системно и последователно. Това ще доведе до икономично разходване на средствата при оптимално разпределение на рисковете и покритията по тях:
  • системност - комплексно договаряне на определен брой застрахователни договори
  • последователност - да се използва полезно натрупването на премиен резерв при застрахователя по определени застраховки без щети в последователни години (противно на практиката всяка година да се правя конкурси с цел най-ниски цени)
 4. Да следим коректното изпълнение на договорите от страна на застрахователя и застрахования:
  • падежи по изтичащи застрахователни договори
  • вноски по разсрочени плащания на застрахователни договори
 5. Да следим адекватно оценяване на застрахователните събития и тяхното отстраняване в интерес на клиента:
  • в доверен сервиз за МПС - безкасово
  • строително-монтажни и ремонтни услуги
  • медицински услуги
 6. Да изготвяме периодично текущо салдо по застрахователна сметка:
  • приходи от обезщетения
  • разходи по застрахователни премии
 7. Да въведем електронно обслужване на застрахователните договори:
  • предложения и заявки
  • описи
  • справки при включване
 8. Да организираме оценка на риска при набиране на конкурентни оферти от избрани застрахователни компании:
  • разпределеност на риска
  • нарастване на определен вид щетимост
  • конюнктура на застрахователния пазар и състоянието на компаниите.
© www.flagins.eu

Застраховане на проекти

Всички рискове на изпълнителя Обект на застраховане са строително-монтажни работи и чисто монтажни работи, извършвани в изпълнение на одобрен проект от квалифициран за тази работа строител (изпълнител) или строители (изпълнители) на строителната или монтажната площадка. Застраховано лице е строителят (изпълнителят), т.е. лицето или лицата, които изпълняват проекта. Като допълнителни застраховани лица могат да бъдат вписани подизпълнителите, инвеститорът, възложителят и т.н., но трябва да се има пред вид, че застрахователното покритие се отнася за изпълнителите на застрахованите работи. Периодът на застраховката започва в момента, в който строителната/монтажната площадка е предадена на изпълнителя и завършва при предаването на обекта на възложителя. В отделни случаи, когато строителят пожелае това, застраховката може да бъда сключена и след започване на строежа, и тогава, застрахователят изключва загуби причинени от събития настъпили преди датата на сключване на застрахователния договор.

Обща Гражданска Отговорност Застраховката е предназначена за физически лица и покрива всички суми, които застрахованият бъде законово задължен да плати на основание претенции на трети лица като компенсация за вреди, причинени през периода на застраховката, както и разноските за уреждане на претенциите, одобрени от застрахователя. Покритието касае отговорността на застрахования в качеството му на глава на семейство, работодател на лица, работещи в домакинството, владелец на апартамент(и), къща и/или вила, които ползва лично, упражняващ спортни дейности (освен лов, гребане, ветроходство и водомоторен спорт), велосипедист. По договореност покритието може да бъде разширено и за имоти, които застрахованият не ползва лично, ремонтни дейности, регламентиран лов и водни спортове (гребане, ветроходство и водомоторен спорт). Покритието е в сила и по отношение на членовете на домакинството на застрахования. Лимитите на обезщетение се договарят за едно застрахователно събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции) и в агрегат за всички събития през периода на застраховката.

Отговорност на работодателя Застраховката е предназначена за всички правни субекти, в които работят служители по трудов договор. По застраховката са покрити всички суми, които съгласно кодекса на труда застрахованият бъде задължен да заплати на свои работници и служители като компенсация за трудова злополука, настъпила през периода на застраховката при или по повод изпълнение на работа в интерес на застрахования (работодателя) в рамките на работното време и причинила смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност, както и целесъобразните разходи за ограничаване на последиците от застрахователни събития.

Професионални отговорности Застраховките са предназначени за лицата, упражняващите определена професия и/или оказващи определен вид професионални услуги. По застраховките са покрити всички суми, които застрахованият бъде законово задължен да заплати като компенсация за вреди на трети лица вследствие на небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на съответните професионални задължения. Вредите се установяват на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена). По застраховките са покрити и всички разходи по уреждането на претенции, одобрени от застрахователя. Предлагат се застраховки на професионалната отговорност на следните категории:

 • медицински персонал
 • нотариуси или адвокати
 • проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор
 • експерт-счетоводители и одитори
 • застрахователни брокери
 • агенти по продажба на самолетни билети
 • туроператора
 • превозвача
 • спедитора
 • отмяна на пътуването

Част от застраховките са задължителни силата на нормативен акт.